การใช้ font THSarabun หรือภาษาไทย ใน mpdf 7

อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างอย่างสั้นที่สุดที่ เพื่อ demo ให้ดูนะครับ ต้องไปประยุกต์เอาเอง

 1. ติดตั้ง mpdf โดยสั่ง composer require mpdf/mpdf
 2. สร้าง folder ชื่อ font แล้วเอา font ใส่ลงไป (พวกไฟล์ .ttf เช่น Sarabun-Regular.ttf)
 3. code ตามนี้ครับ (จุดสำคัญคือบรรทัด 18 key ของ array ต้องเป็นตัวเล็กหมด)
  <?php
  
  require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
  
  $defaultConfig = (new Mpdf\Config\ConfigVariables())->getDefaults();
  $fontDirs = $defaultConfig['fontDir'];
  
  $defaultFontConfig = (new Mpdf\Config\FontVariables())->getDefaults();
  $fontData = $defaultFontConfig['fontdata'];
  
  
  $mpdf = new \Mpdf\Mpdf([
    'fontDir' => array_merge($fontDirs, [
      __DIR__ . '/font',
    ]),
    'fontdata' => $fontData + [
      // จุดสำคัญคือตรงชื่อ font ตรงนี้ต้องตัวเล็กหมดครับ
      'th_sarabun' => [
        'R' => 'Sarabun-Regular.ttf',
      ]
    ],
    'default_font' => 'th_sarabun',
    
  ]);
  
  $mpdf->WriteHTML('<p>ทดสอบภาษาไทย</p>');
  $mpdf->Output();
 4. ลองทดสอบครับ ใช้ได้เลย
Loading Facebook Comments ...